Skład węgla

Konkurencyjne ceny

Własna sortownia i pakownia węgla

Dostęp do bocznicy kolejowej

Skład węgla

Firma TPMS zajmuje się sprzedażą węgla kamiennego głównie kazachskiego. Zależy nam na nawiązaniu trwałych relacji handlowych opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu dlatego staramy się by oferowany przez nas towar posiadał jak najlepsze parametry fizyko-chemiczne które każdorazowo potwierdzane są w akredytowanym laboratorium według wymagań Polskiej normy.

Na naszym terminalu węglowym w Biłgoraju z bezpośrednim dostępem do bocznicy kolejowej wąsko jak i szerokotorowej (LHS), posiadamy własny kompleks do sortowania i pakowania węgla umożliwia to uzyskanie różnych sortów węgla które na życzenie klienta możemy zapakować w 25kg foliowe worki.

Kontakt

TPMS Sp. z o.o.

Kryształowa 10 lok. U2,
20-582 Lublin
Terminal węgla przy dworcu PKP
23-400 Biłgoraj

Telefony

Piotr Wojciechowski – prezes tel. 607 992 992
Mail: p.wojciechowski@tpms.net.pl

Zbigniew Wojciechowski – kierownik terminala 605 901 338
Mail: z.wojciechowski@tpms.net.pl

Terminal węglowy Biłgoraj tel. 084/6351390
Mail: terminal@tpms.net.pl

TPMS Sp. z o.o.

Terminal węgla przy dworcu PKP
23-400 Biłgoraj

Terminal węglowy Biłgoraj

Tel. 84/6351390
Mail: terminal@tpms.net.pl

Polityka prywatności.

W trosce o Twoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, w której prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszego serwisu.

Informacje w Polityce prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) i przepisami prawa regulującymi świadczenie usług drogą elektroniczną.  

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE.

1.1. Administrator –  TPMS Sp. z o.o., Kryształowa 10 lok. U2, 20-582 Lublin

1.2. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: https://tpms.net.pl

1.3. Użytkownik – każdy internauta odwiedzający Serwis.

ROZDZIAŁ 2. DANE OSOBOWE.

2.1. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników? 

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.2. Jak skontaktować się z Administratorem? 

Za pomocą poczty elektronicznej na adres: terminal@tpms.net.pl

2.3. W jaki sposób pozyskujemy dane o Użytkownikach i ich zachowaniach?

a. Poprzez informacje wprowadzone przez Użytkownika do formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczek).

c. Poprzez zapisywanie logów na poziomie serwera www.

2.4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane?

a. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego:

.      b. Dane zapisane w plikach cookies:

c. Dane zapisane w logach serwera:

2.5. Czy podanie danych jest konieczne i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?

a. Podanie danych co do zasady jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych informacji może skutkować brakiem możliwości podjęcia określonych działań czy osiągnięcia określonego celu. Przykładowo niewypełnienie pól z danymi w formularzu kontaktowym uniemożliwia przesłanie wiadomości do Administratora.

b. Podanie danych, które nie są Administratorowi niezbędne odbywa się na podstawie decyzji samego Użytkownika tzn. po wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie tych danych.

2.6. Odbiorcy danych.

a. Administrator informuje, iż w związku z Serwisem korzysta z usług partnerów tzn. podmiotów wspierających jego działalność.

b. Partnerzy Administratora:

2.7. Przekazywanie danych do państw trzecich.

a. W związku z korzystaniem przez Administratora z automatycznych narzędzi udostępnianych przez dostawcę - firmę Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich tzn. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).

b. Dostawca narzędzi gwarantuje właściwy poziom ochrony danych poprzez korzystanie z odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

2.8. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

a. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zadań przekazanych w formularzu.

b. W zakresie plików cookies do chwili ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki lub do czasu ich wygaśnięcia, co odbywa się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

c. W zakresie logów serwera przez 2 miesiące.

2.9. Jakie prawa ma Użytkownik?

a. Prawo dostępu do danych osobowych: Użytkownik ma prawo wnioskować o udostępnienie jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

b. Prawo do sprostowania danych: Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji dotyczących go danych osobowych.

c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Użytkownik ma prawo - o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem – do żądania od Administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych. W zależności od sytuacji: Administrator dokonuje niezwłocznego usunięcia danych lub odmawia realizacji tej czynności, jeżeli istnieją podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych Użytkownika i są one nadrzędne wobec jego interesów.

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych. Przetwarzanie może zostać ograniczone do realizacji wyłącznie określonych celów.

e. Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane innemu podmiotowi.

f. Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku Administrator musi zaprzestać przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

g. Prawo do cofnięcia zgody: Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce, w rozumieniu RODO, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.10. Profilowanie.

Administrator informuje, iż nie dokonuje w Serwisie profilowania Użytkowników, na podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkowników skutki prawne lub wpływające na nich w podobnie istotny sposób.

2.11. Bezpieczeństwo danych.

a. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom publicznym, na podstawie zgodnych z prawem żądań.

b. Administrator zapewnia poufność i ochronę przekazanych mu danych osobowych:

c. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również jego partnerzy i wszystkie podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych Administratora.

ROZDZIAŁ 3. PLIKI COOKIES.

3.1. Co to są pliki cookies?

a. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to krótkie teksty wysyłane z odwiedzanej witryny do przeglądarki internetowej. Zawierają zazwyczaj nazwę witryny, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer.

b. Serwis wykorzystuje pliki cookies.

c. Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) dla zapamiętania wizyty w Serwisie. Dzięki temu podczas następnych odwiedzin Serwis jest łatwiejszy i bardziej przyjemny w obsłudze.

d. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

3.2. W jakich celach korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies?

a. W celach funkcjonalnych - do gromadzenia informacji pokazujących, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Serwisu. Ten rodzaj plików pomaga m.in. zapamiętać preferencje Użytkownika, dzięki czemu ułatwia obsługę Serwisu w przypadku kolejnej wizyty.

b. W celach analitycznych – do tworzenia statystyk dotyczących ruchu w Serwisie oraz sprawdzania źródeł tego ruchu. Ten rodzaj plików umożliwia m.in. uzyskać informację o ścieżkach nawigacji oraz popularności poszczególnych zakładek.

3.3. Dostęp do danych z plików cookies.

a. Pliki cookies mogą być odczytywane przez Serwis Administratora (cookies własne) lub serwisy jego partnerów (cookies podmiotów trzecich).

b.  Cookies własne – wykorzystywane są na potrzeby Administratora. Służą do optymalizacji obsługi Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu.

c. Cookies partnerów (podmiotów trzecich) - Administrator korzysta z zewnętrznych narzędzi wspierających funkcjonowanie Serwisu. Z tego powodu pliki cookies mogą być także odczytywane przez dostawcę narzędzi - firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google). Do narzędzi Google stosowanych przez Administratora należy kod Google Analytics wykorzystujący pliki Google w ramach usługi Google Analytics i służący do analizy ruchu w Serwisie. Dzięki niemu pozyskiwane są m.in. takie informacje jak: rodzaj urządzeń i przeglądarek, z których Użytkownicy odwiedzają Serwis, wyświetlone podstrony, czas spędzony w Serwisie, źródła przejścia do Serwisu oraz dane geograficzne i demograficzne (przybliżona lokalizacja, przedział wiekowy, płeć, zainteresowania określone na podstawie aktywności Użytkownika w Serwisie). Zablokowanie przez Użytkownika narzędzi Google Analytics możliwe jest poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki udostępnianego przez Google na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

d. Administrator informuje, że w wyniku korzystania z automatycznych narzędzi pozyskuje wyłącznie dane o charakterze zbiorczym i anonimowym. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Administrator otrzymuje analizy statystyczne, na podstawie których dokonuje optymalizacji Serwisu. Wykorzystanie zewnętrznych narzędzi sprawia jednak, że przeglądarka Użytkownika zapisuje również pliki cookies pochodzące od dostawcy narzędzi. Administrator nie ma wpływu na zakres i sposób wykorzystania tych danych - dostawca staje się samodzielnym administratorem danych. Informacje na temat zasad ochrony prywatności stosowanych przez firmę Google dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

3.4. Zarządzanie, blokowanie i usuwanie plików cookies.

a. Użytkownik indywidualnie określa sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności w Serwisie.

b. Użytkownik może w każdej zmienić sposób korzystania z plików cookies, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu lub innych witryn. Dla osiągniecia takiego celu należy zmienić ustawienia prywatności w Serwisie lub w używanej przeglądarce internetowej.

c. W ramach zarządzania plikami cookies Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Przykładowe możliwości:

d. Sposób zarządzania plikami cookies różni się w zależności od rodzaju przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies z reguły znajdują w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

e. Administrator informuje, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwić skorzystanie z części funkcji dostępnych w Serwisie.

3.5. Jak długo przechowujemy pliki cookies?

a. Biorąc pod uwagę czas przechowywania pliki cookies używane w Serwisie można podzielić na dwa rodzaje:

b. Czas przechowywania plików cookies przez partnerów (podmioty trzecie) określony jest w udostępnianych przez nich materiałach, w tym w politykach prywatności. Przykładowo więcej informacji na temat terminów przechowywania plików cookies przez firmę Google dostępnych jest tutaj: https://policies.google.com/technologies/cookies#how-google-uses-cookies

ROZDZIAŁ 4. LOGI SERWERA.

4.1. Czym są logi serwera?

a.  Logi serwera to  informacje przekazywane przez przeglądarki internetowe (niezależnie od plików cookies).

b. Serwis przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje logi na swoim serwerze.

4.2. Zakres informacji zapisywanych w postaci logów serwera.

a. Adres IP Użytkownika.

b. Informacja o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

c. Adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.

d. Przesłana ilość danych.

e. Data i czas dostępu.

4.3. Opis informacji w logach serwera.

a. Mają one charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników.

b. Są zapisywane i przechowywane na serwerze.

c. Są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Serwisem.

ROZDZIAŁ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

5.1. Zmiany w Polityce prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.

5.2. Pytania i opinie Użytkowników.

W przypadku pytań lub opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prywatności prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: terminal@tpms.net.pl

Scroll Up